الرئيسية » الرئيسية » اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ” ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ” ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

عبدالواحد بومصر/ المغرب

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵡⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵃⵙⵓ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵃⵎⵍ ⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵛⵎ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⴽⴼⴰ ⴰⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⴼ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ .
ⵜⴰⵙⴽⴽⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ,ⵢⵓⵜ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⴳⴹⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ , ⵉⵜⵜⵓⵍⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⴽ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⴷ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⵏⵜ ⵉⴹ ⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⴽ »
ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⵉⴹ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴹ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵉⴹⵚⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⵣⴰⵕ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵢⴰⵣⴹ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵜ ⴰⵙ ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ .ⵉⴷⵉⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵎⵎⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴱⴰⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ . ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵣⵉⴽⵙⴱⴰⵃ ⵉⴷⴷⵓ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴷⴰⵔ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ « ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵉ ⴷⵉⴷⴽ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⴷ ⵜⵙⵙⵎⵉ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵜⵕⵥⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ, ⵉⵖ ⴰⴽ ⵜⵏⵏⴰ ⵔⵥⵎ ⵉⵢⵉ ⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵎ ⵜⴰⵀⵍⵖ »
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⴹⵙ,ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴽⵛⵎⵏⴷ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ,ⵢⴰⵢⵡⴰ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⴳⵯⵏⴰ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵉⵔⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⴳⵯⵏⴰⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵃⵎⵎⵓ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵃⵓⵕⵎⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.
ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵉⵙ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵍⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷⵊ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵀⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ » ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ « ⵣⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ « ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴷ ⴷⴰⵔⴽ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ » .
ⵉⵙⴽⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ,ⵜⵣⴷⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ,ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵢⴰⵊⵊ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵏⴽⴹⵜ . ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵍⵉⵎ .

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ , ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⴼ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵕⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ? ⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ ,ⵜⵔⴳⵍ ⴷⴰⵖ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⵡⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⵎⵓ .
ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴼ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⵎⵎⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴹⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ. ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵔⵓⵔ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ ⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵥⵕⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ »
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵓⵔⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⵯⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵉⵏⵉ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ .
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵍⴱⴰⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵡⴰ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵡⵙⵙⵔⵖ ⴰⵙⵓⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵓ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⴰⵢⵍⵖ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵖⵔⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵛⵛⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉⴷ ⵍⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵕⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵖ .

ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ , ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴳⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⵔⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .

ⵉⵖⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵟⵟⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵖⵉⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ , ⵉⴼⴼⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵉ .
ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵄⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵓⴳⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ, ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵏ ⴰⵣⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴹⵕ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⴼⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵛⵛ , ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .
ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴳⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵉⵎ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ , ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ .

ⵜⴰⵡⵉ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴱⵏⵉⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵙⵏⵄⵜ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ » .
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵙ ⵜⵖⵓⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⴱⴹⵓ,ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏⵏⵉ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵉⴽⵓⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵏⵓ ,ⵎⵜⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⴽⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵏⵉⵜ : ⵀⴰ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⴰⴽⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵉⵍⴼⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⵇⴱⵉⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵍⵓⵣⵣⵓⵏⵜ ⵉⵊⴰⵡⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵜⴹⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵙ,ⵜⵚⵕ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ .

شاهد أيضاً

سامي شرشيرة: ألماني من اصول مغربية يحقق حلم الجالية المغربية في التمثيلية السياسية في ألمانيا

أطلسكم/ ألمانيا هو سامي شرشيرة، ألماني من أصل مغربي، ولد بمدينة طنجة والتحق في سن …

الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يثني على دعوة رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إلى إحداث يوم عيد الأديان

دعا السيد جورج بيتزينغ، رئيس مؤتمر أساقفة ألمانيا، إلى إحداث يوم عيد الأديان أطلق عليه …

بلغاريا: السفارة المغربية تحيي أياما ثقافية مغربية بمناسبة احياء الذكرى 135 لاعادة توحيد جمهورية بلغاريا

بلغاريا بدعوة من السيد روسين ديسبوف  رئيس بلدية تشيرنوموريتس وبمشارك مع جمعية المنتجات الثقافية والمبادلات …

طنجة: توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بطفل قاصر ومحاولة تعريضه لهتك العرض

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس السبت، من توقيف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *