الأربعاء , 29 سبتمبر 2021
الرئيسية » الرئيسية » اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ” ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

اسطورة من التراث الأمازيغي ” حمو أونامير ” ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⵏⴰⵎⵉⵔ

عبدالواحد بومصر/ المغرب

ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵓⵔ ⵖⵓⵕⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ ,ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⵎⵓ, ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴷ ⵉⵀⵍⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ,ⵉⴷⴷⵔ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵡⵉⵏ,ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜ ⵙ ⵓⵅⵔⴱⵉⵛ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵃⵙⵓ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵃⵎⵍ ⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵢⴰⵔ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵛⵎ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⴽⴼⴰ ⴰⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⴼ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵕⵕⵛⵎ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ .
ⵜⴰⵙⴽⴽⴰⵜ ⴰⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⴼ ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵛⴰⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ,ⵢⵓⵜ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⴳⴹⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ , ⵉⵜⵜⵓⵍⵙ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⵔⴽ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴷ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⴷ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉⵏⵜ ⵉⴹ ⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⴽ »
ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⵉⴹ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⴰ ⵉⴹ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵉⴹⵚⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⵣⴰⵕ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⵛⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵢⴰⵣⴹ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵉⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵜ ⴰⵙ ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵕⵛⵛⵎⵏⵜ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵃⵏⵏⴰ .ⵉⴷⵉⵡ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵎⵎⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴱⴰⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ . ⴰⵢⵡⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.

ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵣⵉⴽⵙⴱⴰⵃ ⵉⴷⴷⵓ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴷⴰⵔ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵕⴰ ,ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ « ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵉ ⴷⵉⴷⴽ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⴷ ⵜⵙⵙⵎⵉ ⵜⴳⵏⵓⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⴽ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴰⵔⴽⵉⵖ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵜⵕⵥⵎⵜ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳⵉⵜⵙⵏⵜ, ⵉⵖ ⴰⴽ ⵜⵏⵏⴰ ⵔⵥⵎ ⵉⵢⵉ ⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵉⵎ ⵜⴰⵀⵍⵖ »
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵃⵎⵎⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⴹⵙ,ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴽⵛⵎⵏⴷ ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ,ⵢⴰⵢⵡⴰ ⵏⵉⵜ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉ ⵉⴳⵯⵏⴰ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵍⵃⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵉⵔⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⴰⵖⵏⵜ ⵓⵔ ⵖⵉⵏⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⴳⵯⵏⴰⵏ ⵉⵀⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵃⵎⵎⵓ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙⵃⵓⵕⵎⵓⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ.
ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵉⵙ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⵍⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷⵊ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵀⴰⵜⵉ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵖⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⵉⵜ » ⵉⵔⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ « ⵣⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ » ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ « ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵏⵓⵕⵥⵓⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴷ ⴷⴰⵔⴽ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ » .
ⵉⵙⴽⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ,ⵜⵣⴷⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ,ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵢⴰⵊⵊ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵥⵕ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ .
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵏⴽⴹⵜ . ⵉⴼⴼⵖ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵉⴼⴼⵔ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵍⵉⵎ .

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴳⴳⵍ ⵓⵔⴰ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔ ⴼ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⵙ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏⵏ , ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵜⴰⴼ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴳⴰⵡⵔ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵕⴹ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ? ⴷⴷⵓ ⵙ ⴷⴰⵔⵓⵏ ,ⵜⵔⴳⵍ ⴷⴰⵖ ⵉⵃⵓⵏⴰ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⵡⵔⵔⵉ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵃⵎⵎⵓ .
ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⴼ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⵎⵎⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⴰⵇⵇⵙⴰ ⵜⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰ, ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴳ ⵓⵃⴰⵏⵓ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴹⵓ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ. ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⵕⵥⵎ ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵔⵓⵔ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⵍⵍⴰⵢⵀⵏⵏⵉⴽ ⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵥⵕⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵉⵢⵉ ⵏⵏ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ »
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵓⵔⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⴳⴳⵯⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ. ⵉⵏⵉ ⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵓⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵙ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵢⵍ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ .
ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵍⵉ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ , ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ , ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵍⴱⴰⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⵡⴰ ⵜⵓⴼⵉⵜ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵡⵙⵙⵔⵖ ⴰⵙⵓⵙⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⵏ ⵉⵏⵓ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⴽ ⴰⵢⵍⵖ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⵖⵔⵙⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵛⵛⵖ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵢⵉⴷ ⵍⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⵓ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⵓⵕⵖ ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵖ .

ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ , ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵏⵉⵜ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴳⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⵔⵉ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .

ⵉⵖⵔⵙ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵎⵟⵟⴰ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⴷ ⵉⵛⵛ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⴷ ⵜⵡⵔⵔⵉ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⵎⵖⵉⵏ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ , ⵉⴼⴼⵔ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵉ .
ⵢⴰⵙⵉ ⵜ ⵏⵉⵜ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵄⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵣⵓⴳⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ, ⵖⵉⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴳ ⵏⵏ ⴰⵣⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴹⵕ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⴼⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵉⵛⵛ , ⵉⴱⴱⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴳ ⵜⵖⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴽ ⵜⵜ ⵉ ⵍⴱⴰⵣ ⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ .
ⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵃⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴳⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵉⵎ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ , ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ .

ⵜⴰⵡⵉ ⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴱⵏⵉⵔⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵜⵙⵏⵄⵜ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ « ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ » .
ⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵙ ⵜⵖⵓⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵉⴹⵕ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⴱⴹⵓ,ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵉⵜ ⴰⵥⵕⵓ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏⵏⵉ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰ ,ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵉⴽⵓⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵃⵎⵎⵓ ⵉⵏⵓ ,ⵎⵜⴰ ⵖⵉⴷ ⵉⴽⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⵖⵔⵙ ⵉ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵏⴰⵎⵉⵔ ⵉ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵏⵉⵜ : ⵀⴰ ⵉⵢⵉ ⴰ ⵉⵎⵎⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴷⴰⵔⵎ ⴰⴽⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵉⵍⴼⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵢⴰⴽⵯⵉ ⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵏⵇⴱⵉⵜ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵍⵓⵣⵣⵓⵏⵜ ⵉⵊⴰⵡⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⵏ ⵜⴹⵕ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵏⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵙ,ⵜⵚⵕ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⵙ .

شاهد أيضاً

الشاعر ابوبكر متاقي يفوز بالجائزة الوطنية للشعر من تنظيم جامعة المبدعين المغاربة

دأبت جامعة المبدعين المغاربة منذ تأسيسها على تشجيع الكتابة و القراءة و دعم الكتاب الشباب …

الشبكة العالمية لأبناء القنيطرة بالخارج تدعم جمعية أولاد وجيه القنيطرية بملابس رياضية

في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها الشبكة العالمية لأبناء القنيطرة بالخارج في مدينة القنيطرة، …

القبض على ضابط شرطة من برلين ارتكب عملية سطو في بافاريا

بعد أن تعقبته الشرطة الألمانية من خلال هاتف سرقه، تم القبض على ضابط شرطة ارتكب …

إسبانيا – استقالة رئيس أركان الجيش وآخرين بسبب “فضيحة” اللقاحات

اثار تلقيح عسكريين ومسؤولين سياسيين في إسبانيا ضد كوفيد-19، رغم أنهم ليسوا من فئات الأولوية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *